Gebruikersovereenkomst

Het Dartee Software as a Service (SaaS) platform (hierna: het “Platform”) is een initiatief van:

Lake-IT(Hierna “DARTEE” en “Wij” genoemd)
Sint-ursmarusstraat 20
9200 Baasrode
België
BE0544728640

Je kan ons steeds contacteren via:
Telefoon: +32475731080
Email: info@lake-it.be

DARTEE wil dat het Platform blijft evolueren. DARTEE zal daarom steeds rekening houden met de feedback van haar Gebruikers. Wij staan open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten en wij beloven gepast te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Gelieve steeds alle nuttige informatie en contactgegevens te vermelden zodat wij to the point kunnen antwoorden.

1. INTRODUCTIE

Het Platform betreft een online cloud-based tool om het organiseren van dartswestrijden in goede banen te leiden.

Het gebruik van ons Platform gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld worden.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, DARTEE, als voor de Gebruiker. Een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is iedere persoon die zich registreert op ons Platform om gebruik te maken van de aangeboden functionaliteiten. De persoon die gebruik maakt van ons Platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen DARTEE en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

Iedere Gebruiker verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan. DARTEE spoort iedere Gebruiker om die reden aan deze Gebruiksvoorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke gemelde wijziging, grondig door te nemen.

Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van deze Gebruiksvoorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Zij doen geen afbreuk aan de toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

2. REGISTRATIE

De Gebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot de functionaliteiten en de inhoud op ons Platform dient zich te registreren. Om zich te kunnen registreren, moet de Gebruiker minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Het staat DARTEE volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.

De Gebruiker dient bij de registratie een persoonlijk profiel (hierna: “Gebruikersprofiel”) te creëren op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op onze Gebruiksvoorwaarden. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan het absoluut noodzakelijk zijn om bepaalde informatie te vermelden. De velden die worden aangeduid wordt met een asterisk (*) dienen in ieder geval ingevuld te worden. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Het is de Gebruiker niet toegelaten zijn Gebruikersprofiel over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van DARTEE. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens.

De Gebruiker moet elke inbreuk op het confidentiële karakter van zijn Gebruikersprofiel melden aan DARTEE. DARTEE zal in dergelijk geval de nodige stappen ondernemen teneinde de vertrouwelijkheid te herstellen.

3. HET GEBRUIKSRECHT

3.1 Algemeen

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht kan verschillen naargelang de hoedanigheid (type account) van Gebruiker.

De Gebruiker heeft in geen geval het recht om het Platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van DARTEE.

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik van het Platform stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen dient hij hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij DARTEE, per e-mail aan info@lake-it.be. DARTEE verbindt zich ertoe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van de Gebruiker gevolg te geven.

3.2 Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het Platform en haar andere gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van het Platform mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

   • Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins
   • Het Platform en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
   • Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de Gebruikersprofielen van andere
   • Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

3.3 Maatregelen

DARTEE behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. DARTEE behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

DARTEE beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan DARTEE de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij DARTEE binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. DARTEE zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

4. ONZE VERPLICHTINGEN

4.1 Onze waarden, goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan: wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. DARTEE stelt haar platform “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.

We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde. Voor meer informatie over mogelijke maatregelen, zie artikel 3.3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2 Inhoud op het Platform

DARTEE neemt alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op het Platform verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. DARTEE kan evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op het Platform. Hieruit volgt dat DARTEE niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op het Platform.

Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

4.3 Beveiliging

DARTEE neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om de veiligheid van het Platform te garanderen. Hiermee wordt gedoeld op maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot de gegevens van de Gebruiker op het Platform te voorkomen en te verhelpen. In ieder geval worden de voornaamste (persoonlijke en niet-persoonlijke) gegevens van de Gebruiker geëncrypteerd. In het geval DARTEE kennis heeft van een safety breach zal zij de Gebruiker onmiddellijk informeren over de te ondernemen acties.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat dit slechts een inspanningsverbintenis betreft en dat DARTEE geen absolute garanties kan bieden inzake beveiliging.

4.4 Disfuncties en ondersteuning

DARTEE biedt ondersteuning aan de Gebruikers in geval er disfuncties optreden op het Platform. Een disfunctie is iedere situatie waarbij goede werking of toegankelijkheid van het Platform in het gedrang komt.

De Gebruiker verklaart dat hij iedere vastgestelde disfunctie onverwijld zal melden. De Gebruiker dient een duidelijke omschrijving te geven van de disfunctie en van de omstandigheden waarbij de disfunctie is opgetreden, bij voorkeur aan de hand van een print screen of een andere grafische afbeelding. DARTEE is slechts bereikbaar tijdens kantooruren (9u-17u) op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

DARTEE verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de Gebruiker tijdig van een antwoord te voorzien en een oplossing te bieden voor de gemelde disfunctie. De Gebruiker aanvaardt evenwel dat DARTEE geen absolute garanties kan bieden op het vlak van respons- en hersteltijden en dat DARTEE de Gebruiker bij het verhelpen van een disfunctie niet noodzakelijk in dezelfde situatie plaatst als “voor de disfunctie”.

DARTEE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige toegankelijkheid en werking van het Platform ten gevolge van disfuncties van het Platform.

De Gebruiker aanvaardt dat DARTEE, wanneer de omstandigheden dit vereisen en op voorwaarde dat de Gebruiker hiervoor zijn expliciete toestemming heeft gegeven door deze functie in te schakelen in zijn Gebruikersprofiel, zich toegang kan verschaffen tot het Gebruikersprofiel van de Gebruiker teneinde de gemelde disfunctie(s) te identificeren en te verhelpen.

5. AANSPRAKELIJKHEID

DARTEE is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Gebruiksvoorwaarden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen.

DARTEE is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

DARTEE is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien DARTEE conform haar Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring handelt. DARTEE sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het Platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

Indien DARTEE door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is DARTEE niet gehouden haar verplichtingen jegens de Gebruiker na te komen. DARTEE is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van DARTEE in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van DARTEE veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om DARTEE van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

6. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of &framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. De Gebruiker die op een link klikt, verlaat ons Platform. DARTEE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden de Gebruiker aan om aandachtig de Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, hyperlink of framed link naar ons Platform te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

7. PRIVACY

Wij hechten veel belang aan privacy. Daarom wensen wij de Gebruiker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat DARTEE steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. DARTEE garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Wie ons Platform gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. De mate van verzameling en verwerking van persoonsgegevens hangt af van de hoedanigheid (type account) van de Gebruiker en van de mate waarin je het Platform gebruikt. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van ons Platform.

Bij een registratie worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor de goede werking van het Platform. De persoonsgegevens worden mogelijks niet enkel verwerkt voor intern gebruik binnen DARTEE. Het is mogelijk dat de persoonsgegevens doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen, voor zover de Gebruiker hiervoor zijn expliciete toestemming heeft gegeven.

DARTEE heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van persoonsgegevens te vermijden.

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde DARTEE en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, etc. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.

Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. De handelsnaam DARTEE, de bijhorende tag lines, logo(s) en kleurencombinaties worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.

De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van DARTEE of van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan DARTEE. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker.

9. OVERIGE BEPALINGEN

DARTEE behoudt de vrijheid om het Platform te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

9. Betalingen

Alle betalingen worden afgehandeld door paddle volgens hun gebruikersovereenkomst