Privacyverklaring

Het Dartee Software as a Service (SaaS) platform is een initiatief van:

Lake-IT(Hierna “DARTEE” en “Wij” genoemd)
Sint-ursmarusstraat 20
9200 Baasrode
België
BE0544728640

Je kan ons steeds contacteren via:
Telefoon: +32475731080
Email: info@lake-it.be

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

1. DEFINITIES

In de zin van deze Privacyverklaring worden volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

 1. “Platform”: betreft het Dartee Software as a Service (SaaS) platform zoals ontwikkeld en aangeboden door DARTEE dewelke aan de Licentienemer ter beschikking wordt gesteld in het kader van een licentieovereenkomst.

 2. “Licentienemer”: betreft iedere natuurlijke of rechtspersoon die vanwege DARTEE een licentie verkrijgt op het Platform onder de voorwaarden van een licentieovereenkomst.

 3. “Betrokkene”: betreft iedere natuurlijk persoon die rechtstreeks via de Licentienemer gebruik maakt van het Platform en op die manier bepaalde persoonsgegevens vrijgeeft aan DARTEE, uitdrukkelijk beperkt tot: zaakvoerders, bestuurders, werknemers, aangestelden en gemachtigden van de Licentienemer.

2. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Via de persoonsgegevens die de Betrokkene vrijgeeft zijn we in staat de Betrokkene te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. De Betrokkene is identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en de Betrokkene als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken de persoonsgegevens van de Betrokkene enkel in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: de “GDPR”).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die DARTEE kan doorvoeren met de persoonsgegevens van de Betrokkene. DARTEE behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen.

Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Licentienemer en de Betrokkene. We raden de Licentienemer en de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen.

3. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

3.1.  Verwerkingsverantwoordelijke

DARTEE is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens van de Betrokkene worden verzameld, alsook de doeleinden en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

3.2.  Verwerker(s) 

DARTEE is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Concreet doet DARTEE beroep op hostingbedrijven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens van de Betrokkene.

4. OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT? 

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Licentienemer, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

  DARTEE verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij   worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
  • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
  • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);

  Deze gegevens worden verzameld wanneer de Betrokkene zich registreert op het Platform. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van de hoedanigheid (type account) van de Betrokkene.

  Daarnaast gebruiken wij cookies om de Betrokkene te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op het Platform op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg onze Cookie Policy [privacy.agromanager.eu] voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

  6. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

  DARTEE verzamelt persoonsgegevens om iedere Betrokkene een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. DARTEE behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

  Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het Platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

  • Klantbeheer: klantenadministratie, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van
  • Beheer van
  • Bescherming tegen fraude en

  De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan DARTEE en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt DARTEE zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

  7. WIE ONTVANGT DEZE PERSOONSGEGEVENS?

  De persoonsgegevens van de Betrokkene worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen DARTEE. Deze persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien de Betrokkene ons daarvoor op voorhand zijn expliciete toestemming heeft gegeven.

  8. HOELANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?

  De persoonsgegevens van de Betrokkene worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

  9. WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE? 

  9.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

  De persoonsgegevens van de Betrokkene worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

  9.2 Recht op inzage

  Indien de Betrokkene zijn identiteit kan bewijzen, verkrijgt deze het recht om informatie te verwerven over het verwerken van zijn persoonsgegevens. Aldus heeft de Betrokkene het recht om inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die de Betrokkene kan uitoefenen met betrekking tot zijn gegevens.

  9.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

  Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Betrokkene om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. De Betrokkene kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

  9.4 Recht op het wissen van persoonsgegevens

  De Betrokkene heeft tevens het recht om de verwijdering van zijn persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
  • De Betrokkene herroept zijn toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van diens persoonsgegevens;
  • De Betrokkene dient op rechtmatige wijze een bezwaar in tegen de verwerking van diens persoonsgegevens;
  • De persoonsgegevens van de Betrokkene worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
  • De persoonsgegevens van de Betrokkene dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke

  9.5 Recht op beperking van de verwerking

  In sommige gevallen heeft de Betrokkene het recht om beperkingen van de verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor DARTEE om vast te stellen dat de Betrokkene geldig zijn recht tot verwijdering kan uitoefenen.

  9.6 Recht om bezwaar te maken

  De Betrokkene heeft het recht zich te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. DARTEE zal ophouden zijn persoonsgegevens te verwerken tenzij DARTEE kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van deze persoonsgegevens die primeren op het recht van de Betrokkene om zich te verzetten.

  9.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  De Betrokkene heeft het recht om de aan DARTEE verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de Betrokkene het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

  9.8 Recht op het intrekken van de gegeven toestemming

  De Betrokkene heeft het recht om te allen tijde zijn toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer hij deze heeft gegeven voor direct marketing doeleinden.

  10. HOE KAN DE BETROKKENE ZIJN RECHTEN UITOEFENEN?

  Indien de Betrokkene zijn rechten wenst uit te oefenen, dient deze een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar DARTEE, Sint-ursmarusstraat 20, 9200 Baasrode, België of via e-mail aan info@lake-it.Be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van dit verzoek.

  11. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

  Indien de Betrokkene niet akkoord gaat met de verwerking van zijn persoonsgegevens door DARTEE, heeft deze het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).